PROBLEM Z MECHANIKIEM SAMOCHODOWYM

Samochód uległ awarii więc zgłaszamy się do mechanika. Fachowiec określa czas i koszt naprawy po czym przystępuje do dzieła. Po odbiorze auta okazuje się, że usterka występuje dalej albo wręcz jest gorzej niż było przed naprawą. Co z tym zrobić?

Dokument przyjęcia samochodu do warsztatu.

Po pierwsze, zadbajmy o to aby mieć pisemny dowód, z którego wynika na co się z mechanikiem umówiliśmy. Może to być tzw. karta przyjęcia samochodu czy zlecenie naprawy. W każdym razie powinna być tam zawarta informacja jaką usterkę zgłaszamy oraz m.in. przebieg samochodu. Nawet w przypadku napraw z pozoru drobnych warto uzyskać taki dokument zanim jeszcze opuścimy serwis, w którym pozostało nasze auto. Może się bowiem okazać, że mechanik usuwając drobną, jak się wydawało, usterkę spowodował poważne szkody.

Obniżenie ceny/odstąpienie od umowy.

Umowa o wykonanie naprawy samochodu to po prostu umowa o dzieło, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. To istotne, bo nawet jeśli mechanik nie udzielił gwarancji to i tak przysługują nam konkretne uprawnienia wynikające przede wszystkim z przepisów o rękojmi. Zgodnie z art. 638. § 1 k.c. do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży, które stanowią, że: „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.”

Czyli, w przypadku wadliwie wykonanej naprawy możemy:

– złożyć oświadczenie obniżeniu ceny albo

– odstąpić od umowy.

Mechanik może jednak zablokować nam możliwość skorzystania z powyższych uprawnień jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wadę usunie. Ten „bloker” naszego uprawnienia do obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy nie zawsze będzie mechanikowi przysługiwał. Jeśli mechanik już wcześniej wadę usuwał albo mimo naszych wezwań nie podjął się jej usunięcia to teraz nie może skutecznie zablokować realizacji powyższych uprawnień wynikających z rękojmi.

To czy lepiej złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny czy lepiej od umowy odstąpić musi być zawsze ocenianie w realiach konkretnej sprawy. Gdy usterka jest poważna a koszt jej usunięcia wysoki warto skonsultować tę kwestię z prawnikiem.

Odszkodowanie.

Czasem działania mechanika są nie tylko nieskuteczne – bo usterka występuje dalej – ale też prowadzą do powstania uszkodzeń w samochodzie. Wtedy należy się odszkodowanie dochodzone na tzw. zasadach ogólnych zgodnie z art. 471 k.c., który stanowi, że: „ dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Szkoda, w rozumieniu tego przepisu to nie tylko koszt usunięcia usterek powstałych z winy mechanika ale też np. utracony zarobek jeśli samochód wykorzystywany był do celów służbowych.

***

Jeżeli, mimo wezwania, mechanik nie chce zapłacić odszkodowania albo zwrócić różnicy pomiędzy zapłaconą ceną a  ceną obniżoną to wówczas sprawę należy skierować do sądu.