Gwarancja a rękojmia

Czym jest gwarancja a czym rękojmia? Jakie są najważniejsze różnice?

Gwarancja.

Gwarancja to wydawane przez producenta, dobrowolnie zapewnienie o jakości towaru. Dokument gwarancji – fachowo nazywany oświadczeniem gwarancyjnym – określa czas na jaki została udzielona, warunki konieczne do jej uwzględnienia, dane gwaranta (czyli tego kto gwarancji udziela), uprawnienia przysługujące w razie odnotowania wady oraz stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jeśli nie zastrzeżono inaczej, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Jeżeli z gwarancji nie wynika ile czasu ma gwarant na wywiązanie się ze swoich obowiązków to wówczas ma na to maksymalnie 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego.

Rękojmia.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Chodzi w szczególności o sytuacje gdy rzecz sprzedana: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć bądź też nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub gdy rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w przypadku nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Trzeba pamiętać, że sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Różnice – rękojmia a gwarancja

Tyle teorii. W praktyce podstawowe różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią są następujące:

  • Gwarancji udziela producent a z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca – nie zawsze jest to ten sam podmiot.
  • Producent nie musi udzielić gwarancji, zależy to tylko od jego dobre woli.
    Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują nam zawsze z mocy prawa i zapisane są w Kodeksie cywilnym.
  • Gwarancja obowiązuje w czasie ustalonym przez producenta, bywa bardzo krótka ale czasem bywa też dożywotnia. Rękojmia (poza pewnymi wyjątkami) obowiązuje przez 2 lata.
  • To gwarant (czyli producent) określa kiedy możemy skorzystać z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują nam w sytuacjach opisanych w Kodeksie cywilnym.
  • Jeżeli przedmiot zostanie wymieniony na nowy, rękojmia nie ulega wydłużeniu. Gwarancja biegnie od początku w razie wymiany przedmiotu lub jego istotnej naprawy.
  • W przypadku rękojmi kupujący może – w zależności od sytuacji – albo żądać bezpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy albo też obniżenia ceny.
    W przypadku gwarancji uprawnienia kupującego wynikają z oświadczenia gwarancyjnego a zatem kształtuje je producent.

O gwarancji, rękojmi oraz różnicach między nimi można by napisać bardzo, bardzo długi tekst a ten wpis służyć ma jedynie wskazaniu podstawowych różnic. Warto o nich pamiętać i zawsze zastanowić się czy w danej sytuacji korzystniejsze będzie skorzystanie z rękojmi czy z gwarancji.  

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, bądź coś nie jest do końca zrozumiałe, nie zrażaj się! Daj mi znać a chętnie Ci to wytłumaczę. Pisz do mnie śmiało na adres email: szymanski@stlegal.com.pl

adw. Tomasz Szymański